16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(15:54 ngày 13-08-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(15:54 ngày 13-08-2022)

  (Minh Lương Thượng,Ia Grai 2,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Minh Lương,Tà Làng,Khao Mang Thượng,Ia Đrăng 3,Đắk Nông 2,Ia Muer,Đa Dâng 2,Định Cư,Suối Chăn 2,Bản Xèo,Nậm Xây Nọi 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Suối Mu,Minh Lượng Thượng,Mường Bang,Tà Cọ,Đăk Srông 3B,Mường Kim,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Hua Chăng 2,Nậm Tha 6,Nà Tẩu,Đak Pi Hao 1,Nậm Tha 3,Nậm Công 5,Trung Hồ,Đăk Rung,Ngòi Xan 2,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ry Ninh 2,Cốc San,Nậm Tha 4,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Nậm Be,Nậm Bôn,Chư Prông,Nậm Pung,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Nậm Xây Luông 4-5,Nậm Toóng,Đăk Ru,Phố Cũ,Pờ Hồ,Đasiat,Ayun Thượng 1A,Nậm Pia,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Sông Miện,Nậm Sọi,Vạn Hồ,Nậm Mu,Nhạn Hạc,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(15:54 ngày 13-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Kuop),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:54 ngày 13-08-2022)

  Ba Thá-Đáy(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Kim Tân-Bưởi(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Mỹ Thuận-Tiền(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(15:24 ngày 13-08-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(15:24 ngày 13-08-2022)

  (Minh Lương Thượng,Ia Grai 2,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Minh Lương,Tà Làng,Khao Mang Thượng,Ia Đrăng 3,Đắk Nông 2,Ia Muer,Đa Dâng 2,Định Cư,Suối Chăn 2,Bản Xèo,Nậm Xây Nọi 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Suối Mu,Minh Lượng Thượng,Mường Bang,Tà Cọ,Đăk Srông 3B,Mường Kim,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Hua Chăng 2,Nậm Tha 6,Nà Tẩu,Đak Pi Hao 1,Nậm Tha 3,Nậm Công 5,Trung Hồ,Đăk Rung,Ngòi Xan 2,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ry Ninh 2,Cốc San,Nậm Tha 4,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Nậm Be,Nậm Bôn,Chư Prông,Nậm Pung,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Nậm Xây Luông 4-5,Nậm Toóng,Đăk Ru,Phố Cũ,Pờ Hồ,Đasiat,Ayun Thượng 1A,Nậm Pia,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Sông Miện,Nậm Sọi,Vạn Hồ,Nậm Mu,Nhạn Hạc,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(15:24 ngày 13-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Kuop),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:24 ngày 13-08-2022)

  Ba Thá-Đáy(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Kim Tân-Bưởi(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Mỹ Thuận-Tiền(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:55 ngày 13-08-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(14:55 ngày 13-08-2022)

  (Minh Lương Thượng,Ia Grai 2,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Minh Lương,Tà Làng,Khao Mang Thượng,Ia Đrăng 3,Đắk Nông 2,Ia Muer,Đa Dâng 2,Định Cư,Bản Xèo,Nậm Xây Nọi 2,Suối Chăn 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Suối Mu,Minh Lượng Thượng,Tà Cọ,Mường Bang,Đăk Srông 3B,Mường Kim,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Nà Tẩu,Đak Pi Hao 1,Nậm Tha 3,Nậm Công 5,Trung Hồ,Đăk Rung,Ngòi Xan 2,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Nậm Khắt,Ry Ninh 2,Cốc San,Nậm Tha 4,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Chư Prông,Nậm Be,Nậm Bôn,Nậm Pung,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Nậm Xây Luông 4-5,Nậm Toóng,Đăk Ru,Phố Cũ,Pờ Hồ,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Pia,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Vạn Hồ,Nậm Mu,Nhạn Hạc,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(14:55 ngày 13-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Kuop),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:55 ngày 13-08-2022)

  Ba Thá-Đáy(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Kim Tân-Bưởi(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Mỹ Thuận-Tiền(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:24 ngày 13-08-2022)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(14:24 ngày 13-08-2022)

  (Minh Lương Thượng,Ia Grai 2,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Tà Làng,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Ia Đrăng 3,Đắk Nông 2,Ia Muer,Đa Dâng 2,Định Cư,Bản Xèo,Nậm Xây Nọi 2,Suối Chăn 2,Ngọc Chiến,Nho Quế 2,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Suối Mu,Minh Lượng Thượng,Mường Bang,Tà Cọ,Đăk Srông 3B,Mường Kim,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Nà Tẩu,Đak Pi Hao 1,Nậm Tha 3,Trung Hồ,Nậm Công 5,Đăk Rung,Ngòi Xan 2,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Nậm Cắt,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Nậm Khắt,Ry Ninh 2,Nậm Tha 4,Cốc San,Nậm Đông 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Chư Prông,Nậm Be,Nậm Bôn,Nậm Pung,Nậm Khoá 3,Tà lơi 3,Sùng Vui,Nậm Xây Luông 4-5,Nậm Toóng,Đăk Ru,Pờ Hồ,Phố Cũ,Nậm Xây Luông 3,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Pia,Suối Sập 3,Nậm Công 4,Nậm Công 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Vạn Hồ,Nậm Mu,Nhạn Hạc,Sông Lô 4,Ngòi Xan 1),Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(14:24 ngày 13-08-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Thanh Hóa(Trung Sơn),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Ba Hạ),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:24 ngày 13-08-2022)

  Ba Thá-Đáy(BĐ1),Gián Khẩu-Hoàng Long(BĐ1),Kim Tân-Bưởi(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Mỹ Thuận-Tiền(BĐ1),Cao Lãnh-Tiền(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Phủ Lý-Đáy(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin