16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(08:42 ngày 22-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hòa Bình,Nậm Be,Xím Vàng,Đăk Srông 2,Phố Cũ,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Suối Mu,Sông Lô 6,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(08:42 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Khuổi Luông,Cẩm Thủy I,Ngòi Xan 1,Định Cư,Vạn Hồ,Srêpốk 3,Đa dâng,Nậm Công 3,Nậm Mô,Nậm Pung,Sông Lô 2,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Phố Cũ,Sùng Vui,Nà Tẩu,Bạch Đằng,Đăk Psi 5,Tà Cọ,Đa Chomo 2,Đăk Mi 4,Đại Nga,Sông Lô 8B,Nậm Công 4,Tà lơi 3,Bản Hồ,Sông Tranh 2,Ia Đrăng 3,Trà Linh 2,Đakđrinh,Tà Lơi 3,Sông Chảy 5,Mường Hung,Sông Lô 6,Ia Puch 3,Đăk Rơ Sa 2,An Khê,Ngòi Xan 2,H’Mun,H’Chan,Tà Lơi 2,Bảo Lâm 3,Ia Đrăng 2,Đa RCao,Thoong Gót,Suối Sập 3,Ia Grai 3,Mường Kim,Chư Prông,Nậm Chim 2,Đăk Pô Ne,Pa Ke,Đăk Mi 2,Za Hung,Nho Quế 1,Nậm Sọi,Văn Chấn,Bắc Mê,Mường Bang,Pờ Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Vĩnh Hà,Sông Lô 4,Đăk Rung 1,Đắk Bla 1,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,Vĩnh Sơn B,Nậm Mu,Vĩnh Sơn 5,Sông lô 6,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2,Sông Bạc,Suối Chăn 2,Đa Khai,Đăk Pring,Suối Trát,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng)

 • Mực nước(08:42 ngày 22-05-2024)

  Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(08:42 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(1)

 • Hồ vượt mức(08:11 ngày 22-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hòa Bình,Nậm Be,Đăk Srông 2,Xím Vàng,Phố Cũ,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Suối Mu,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Sông Lô 6,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(08:11 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Khuổi Luông,Cẩm Thủy I,Vạn Hồ,Srêpốk 3,Đa dâng,Nậm Công 3,Nậm Mô,Nậm Pung,Sông Lô 2,Mường Khương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ngòi Xan 1,Định Cư,Ayun Thượng 1A,Phố Cũ,Sùng Vui,Nà Tẩu,Bạch Đằng,Đa Chomo 2,Tà lơi 3,Đăk Psi 5,Tà Cọ,Đăk Mi 4,Đại Nga,Bản Hồ,Sông Tranh 2,Trà Linh 2,Sông Lô 8B,Nậm Công 4,Đakđrinh,Ia Đrăng 3,Sông Chảy 5,Mường Hung,Ia Puch 3,Đăk Rơ Sa 2,An Khê,Ngòi Xan 2,H’Mun,H’Chan,Tà Lơi 2,Ia Đrăng 2,Đa RCao,Thoong Gót,Tà Lơi 3,Suối Sập 3,Ia Grai 3,Mường Kim,Chư Prông,Nậm Chim 2,Đăk Pô Ne,Pa Ke,Đăk Mi 2,Za Hung,Nho Quế 1,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Văn Chấn,Bắc Mê,Mường Bang,Pờ Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Vĩnh Hà,Bảo Lâm 3,Sông Lô 4,Đăk Rung 1,Đắk Bla 1,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,Vĩnh Sơn B,Nậm Mu,Vĩnh Sơn 5,Sông lô 6,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2,Sông Bạc,Suối Chăn 2,Đa Khai,Đăk Pring,Suối Trát,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng)

 • Mực nước(08:11 ngày 22-05-2024)

  Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(08:11 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(1)

 • Hồ vượt mức(07:43 ngày 22-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hòa Bình,Nậm Be,Đăk Srông 2,Xím Vàng,Phố Cũ,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Suối Mu,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Sông Lô 6,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(07:43 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Khuổi Luông,Cẩm Thủy I,Srêpốk 3,Vạn Hồ,Đa dâng,Nậm Mô,Nậm Pung,Nậm Công 3,Sông Lô 2,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ngòi Xan 1,Định Cư,Phố Cũ,Sùng Vui,Đa Chomo 2,Tà lơi 3,Đăk Psi 5,Tà Cọ,Đăk Mi 4,Đại Nga,Sông Lô 8B,Đakđrinh,Nà Tẩu,Bạch Đằng,Bản Hồ,Sông Tranh 2,Trà Linh 2,Ia Đrăng 3,Sông Chảy 5,Mường Hung,Nậm Công 4,Đăk Rơ Sa 2,Ngòi Xan 2,H’Mun,H’Chan,Tà Lơi 2,Ia Puch 3,Đa RCao,Thoong Gót,Suối Sập 3,Ia Grai 3,Mường Kim,Chư Prông,Nậm Chim 2,An Khê,Đăk Pô Ne,Pa Ke,Đăk Mi 2,Za Hung,Nho Quế 1,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Văn Chấn,Bắc Mê,Ia Đrăng 2,Mường Bang,Pờ Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Vĩnh Hà,Bảo Lâm 3,Sông Lô 4,Tà Lơi 3,Đăk Rung 1,Đắk Bla 1,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,Vĩnh Sơn B,Nậm Mu,Vĩnh Sơn 5,Sông lô 6,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2,Sông Bạc,Suối Chăn 2,Đa Khai,Đăk Pring,Suối Trát,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng)

 • Mực nước(07:43 ngày 22-05-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(07:43 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(1)

 • Hồ vượt mức(07:11 ngày 22-05-2024)

  Yên Bái(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hòa Bình,Nậm Be,Đăk Srông 2,Phố Cũ,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Ia Púch 3,Suối Mu,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Đăk Srông 2A,Minh Lượng Thượng,Sông Lô 6,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Ia Muer,Tà Làng,Lao Chải,Khao Mang Thượng)

 • Hồ đang xả(07:11 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Srêpốk 3,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Mô,Nậm Pung,Nậm Công 3,Cẩm Thủy I,Đa dâng,Sông Lô 2,Định Cư,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Ngòi Xan 1,Phố Cũ,Sùng Vui,Đa Chomo 2,Đăk Psi 5,Tà Cọ,Đại Nga,Bản Hồ,Nậm Công 4,Tà lơi 3,Đăk Mi 4,Sông Lô 8B,Đakđrinh,Nà Tẩu,Bạch Đằng,Sông Tranh 2,Trà Linh 2,Ia Đrăng 3,Sông Chảy 5,Đăk Rơ Sa 2,Ngòi Xan 2,H’Mun,H’Chan,Tà Lơi 2,Ia Puch 3,Mường Hung,Suối Sập 3,Ia Grai 3,Chư Prông,An Khê,Mường Kim,Đăk Pô Ne,Đa RCao,Pa Ke,Za Hung,Nho Quế 1,Sông Lô 6,Nậm Sọi,Văn Chấn,Bắc Mê,Ia Đrăng 2,Mường Bang,Pờ Hồ,Thoong Gót,Hồ chứa La Hiêng 2,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Vĩnh Hà,Bảo Lâm 3,Sông Lô 4,Tà Lơi 3,Nậm Chim 2,Đăk Mi 2,Đăk Rung 1,Đắk Bla 1,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nam Long,Vĩnh Sơn B,Nậm Mu,Vĩnh Sơn 5,Sông lô 6,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2,Sông Bạc,Suối Chăn 2,Đa Khai,Đăk Pring,Suối Trát,Cốc Đàm,Đăk Pô Cô,Huổi Vang,Ia Đrăng 1,A Lưới,Nậm Cắn 2,Lao Chải,Đăk Rơ Sa,Bắc Cuông,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị),Phú Yên(Srepok 3,Srêpôk 4,Krông Năng),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng)

 • Mực nước(07:11 ngày 22-05-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(07:11 ngày 22-05-2024)

  Quảng Trị(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin